Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Dobry zwyczaj - nie pożyczaj! Jak odzyskać swoje pieniądze?

OPUBLIKOWANO 2019-07-17

Sprawa, choć może wydać się błaha, jest problemem wielu z naszych czytelników. W zależności od tego, jak wysokiej kwoty, i w jakiej formie, użyczyliśmy naszemu znajomemu, możemy o zwrot sumy ubiegać się w różny sposób.
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Najtańsza pożyczka zawsze najlepsza?

OPUBLIKOWANO 2019-07-08

Kiedy decydujemy się na chwilówkę, jej koszt jest jedną z najważniejszych kwestii, jakie sprawdzamy. Czy koszt to wszystko, co powinniśmy sprawdzić? Okazuje się, że pod uwagę należy wziąć także inne warunki pożyczki. Tym bardziej, że aktualne ceny chwilówek prawie się nie różnią.
Czytaj dalej
REKLAMA


Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY PRZED 06.06.2018

§1. Definicje
 1. Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://leadmax.pl/
 2. Administrator Serwisu - AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186, NIP 9542758519
 3. Regulamin - regulamin Serwisu internetowego ustanowiony przez Administratora Serwisu
 4. Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z Serwisu internetowego, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych
 5. Partner - oznacza instytucje finansowe współpracujące z Administratorem Serwisu
 6. Usługi - usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu internetowego
 7. Wniosek - zapytanie Użytkownika złożone poprzez Serwis internetowy bezpośrednio do Partnera Serwisu
 8. Formularz - formularz personalny na stronie Partnera, poprzez który Użytkownik składa Wniosek
 9. Przeglądarka internetowa - program, wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego (np. Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari itd.)
§2. Postanowienia ogólne
 1. https://leadmax.pl/ to Serwis Internetowy, którego celem jest dobranie optymalnych produktów finansowych, którymi zainteresowani są Użytkownicy Serwisu
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników Serwisu
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz dowolnej Przeglądarki internetowej
 4. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego i jest dostępny pod adresem https://leadmax.pl/regulamin.htm
 6. W chwili wysłania Wniosku Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego treścią w całości i bez wykluczeń
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o chronię danych osobowych, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
§3. Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem
 2. W przypadku powstałych szkód w wyniku niezgodnego z Regulaminem i prawem zachowania Użytkownika, a w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych bądź podania danych osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych wynikłych z tego tytułu, a w szczególności roszczeń skierowanych w stronę Administratora Serwisu przez osoby trzecie, których dane zostały użyte
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Administrator serwisu posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze
§4. Warunki korzystania z usług Serwisu
 1. Usługi Serwisu https://leadmax.pl/ są bezpłatne
 2. Serwis agreguje oferty finansowe i w łatwy i czytelny sposób przedstawia je Użytkownikowi
 3. Skorzystanie z oferty wybranego Partnera wiąże się z przejściem na dedykowaną stronę z Formularzem kontaktowym bądź wnioskiem o produkt.
 4. Wypełnienie Formularza i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne
 5. Administratorem danych podanych w Formularzu Partnera jest tylko i wyłącznie Partner Serwisu. Administrator Serwisu nie przechwuje ani nie przetwarza tych informacji.
 6. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może skorzystać z opcji zapisania się do bazy mailingowej Administratora Serwisu. Skorzystanie z tej opcji może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie zbieranych przez Administratora serwisu danych. Użytkownik zawsze będzie informowany o rodzaju, zakresie i celu tych zgód.
 7. Korzystanie z usług Serwisu internetowego może wymagać jednorazowej zgody na przechowywanie przez Serwis informacji w postaci tzw. cookies (ciasteczka). Są to małe pliki przechowujące dane Serwisu niezbędne do jego poprawnego działania. Pliki te nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu, nie służą do instalacji bądź deinstalacji jakichkolwiek programów. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies poprzez skorzystanie z narzędzi dostępnych w używanej przez niego Przeglądarce internetowej.
 8. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania cookies określa Polityka prywatności https://leadmax.pl/polityka-prywatnosci.htm
§5. Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności Administratora Serwisu
 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w Formularzu przez Użytkownika Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały bezprawnie wykorzystane przez Użytkownika
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od niego niezależnych
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów, z którymi współpracuje
 5. Administrator Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność również z chwilą, gdy oferta przedstawiona przez Partnerów, z którymi współpracuje, nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.)
 6. Serwis internetowy nie świadczy usług finansowych w swoim imieniu
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne skutki decyzji podjętych przez Użytkowników Serwisu
 8. Administrator Serwisu zastrzega, że usługi świadczone przez niego w żadnym stopniu nie mają charakteru doradztwa finansowego, zaś Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu zobowiązania wobec wybranej instytucji, obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z warunkami, regulaminem oraz wszelką dokumentacją, którą zobowiązany jest zaakceptować podczas zawierania umowy
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami oraz rozwiązania umowy z obecnymi bez obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie
§6. Ochrona danych osobowych
 1. Przechowywanie i przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas zapisania się do bazy mailingowej Administratora Serwisu odbywa się w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Użytkownik podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
 3. W chwili wyrażenia zgody przez Użytkownika administratorem jego danych osobowych staje się AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186 zwana dalej Administratorem Serwisu
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celu:
  1. w celach marketingowych i promocyjnych
  2. w celu przesyłania Użytkownikowi od Serwisu i jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.)
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie przetwarzanie tych danych na w/w cele w przyszłości
 6. Użytkownik, który pozostawił dane w Serwisie jest w każdej chwili uprawniony do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych. W każdej chwili może je poprawić, zaktualizować bądź zażądać zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia z baz Administratora Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres kontakt@leadmax.pl
§7. Reklamacje
 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego oferowane były jak najlepszej jakości. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że nie jest z nich zadowolony, może złożyć pisemną reklamację wysyłając ją na adres kontakt@leadmax.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Należy także w sposób wyczerpujący opisać przyczynę złożenia reklamacji
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia, przy czym Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu w przypadkach, gdy wyjaśnienie reklamacji wymagałoby bardziej specjalistycznej wiedzy, o czym Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika składającego reklamacje
 4. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest w formie e-mail na adres, z którego reklamacja została złożona
§8. Prawa autorskie
 1. Materiały zamieszczone w Serwisie internetowym są chronione prawem autorskim, w szczególności; teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu, znaki towarowe, dokumenty. Stanowią one własność Administratora Serwisu lub jego Partnerów
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania i respektowania praw autorskich
 3. Użytkownik może wykorzystywać zawartość Serwisu tylko dla użytku osobistego, wszelka inna działalność musi zostać zaakceptowana przez Administratora Serwisu
 4. Komercyjne wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie jest zabronione
 5. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania materiałów, których właścicielem jest Administrator Serwisu, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów prawa
§9. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora Serwisu
 3. Regulamin wchodzi w dniu jego opublikowania na stronie http://leadmax.pl/regulamin.htm i obowiązuje do momentu jego zmiany przez Administratora Serwisu