Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter i otrzymuj informacje o dostępnych produktachWyrażam zgodę na:
Źródło zdjęcia: rawpixel.com

Niespłacona chwilówka? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje

OPUBLIKOWANO 2022-02-06

Pożyczkę - chwilówkę zaciągnąć można szybko, ale równie szybko należy ją też spłacić. Co w sytuacji, kiedy spóźnimy się ze spłatą całej kwoty - w przypadku jednorazowych zobowiązań lub mamy opóźnienie w spłacie rat?
Czytaj dalej
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pożyczka do 15 000 zł bez wychodzenia z domu!

OPUBLIKOWANO 2022-01-28

Pożyczka przez Internet to dodatkowe środki na wyciągnięcie ręki. Nie znamy prostszego sposobu wnioskowania o pożyczkę niż ta, którą z powodzeniem oferują promujące się w internecie firmy pożyczkowe. Na LendUp.pl można otrzymać pożyczkę nie wychodząc z domu, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel. I to w 16 minut!
Czytaj dalej
REKLAMA


Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY PRZED 06.06.2018

§1. Definicje
 1. Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://leadmax.pl/
 2. Administrator Serwisu - AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186, NIP 9542758519
 3. Regulamin - regulamin Serwisu internetowego ustanowiony przez Administratora Serwisu
 4. Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z Serwisu internetowego, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych
 5. Partner - oznacza instytucje finansowe współpracujące z Administratorem Serwisu
 6. Usługi - usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu internetowego
 7. Wniosek - zapytanie Użytkownika złożone poprzez Serwis internetowy bezpośrednio do Partnera Serwisu
 8. Formularz - formularz personalny na stronie Partnera, poprzez który Użytkownik składa Wniosek
 9. Przeglądarka internetowa - program, wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego (np. Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari itd.)
§2. Postanowienia ogólne
 1. https://leadmax.pl/ to Serwis Internetowy, którego celem jest dobranie optymalnych produktów finansowych, którymi zainteresowani są Użytkownicy Serwisu
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników Serwisu
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz dowolnej Przeglądarki internetowej
 4. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego i jest dostępny pod adresem https://leadmax.pl/regulamin.htm
 6. W chwili wysłania Wniosku Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego treścią w całości i bez wykluczeń
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o chronię danych osobowych, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
§3. Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem
 2. W przypadku powstałych szkód w wyniku niezgodnego z Regulaminem i prawem zachowania Użytkownika, a w szczególności podania nieprawdziwych danych osobowych bądź podania danych osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych wynikłych z tego tytułu, a w szczególności roszczeń skierowanych w stronę Administratora Serwisu przez osoby trzecie, których dane zostały użyte
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Administrator serwisu posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze
§4. Warunki korzystania z usług Serwisu
 1. Usługi Serwisu https://leadmax.pl/ są bezpłatne
 2. Serwis agreguje oferty finansowe i w łatwy i czytelny sposób przedstawia je Użytkownikowi
 3. Skorzystanie z oferty wybranego Partnera wiąże się z przejściem na dedykowaną stronę z Formularzem kontaktowym bądź wnioskiem o produkt.
 4. Wypełnienie Formularza i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne
 5. Administratorem danych podanych w Formularzu Partnera jest tylko i wyłącznie Partner Serwisu. Administrator Serwisu nie przechwuje ani nie przetwarza tych informacji.
 6. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może skorzystać z opcji zapisania się do bazy mailingowej Administratora Serwisu. Skorzystanie z tej opcji może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie zbieranych przez Administratora serwisu danych. Użytkownik zawsze będzie informowany o rodzaju, zakresie i celu tych zgód.
 7. Korzystanie z usług Serwisu internetowego może wymagać jednorazowej zgody na przechowywanie przez Serwis informacji w postaci tzw. cookies (ciasteczka). Są to małe pliki przechowujące dane Serwisu niezbędne do jego poprawnego działania. Pliki te nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu, nie służą do instalacji bądź deinstalacji jakichkolwiek programów. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies poprzez skorzystanie z narzędzi dostępnych w używanej przez niego Przeglądarce internetowej.
 8. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania cookies określa Polityka prywatności https://leadmax.pl/polityka-prywatnosci.htm
§5. Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności Administratora Serwisu
 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w Formularzu przez Użytkownika Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały bezprawnie wykorzystane przez Użytkownika
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od niego niezależnych
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów, z którymi współpracuje
 5. Administrator Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność również z chwilą, gdy oferta przedstawiona przez Partnerów, z którymi współpracuje, nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.)
 6. Serwis internetowy nie świadczy usług finansowych w swoim imieniu
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne skutki decyzji podjętych przez Użytkowników Serwisu
 8. Administrator Serwisu zastrzega, że usługi świadczone przez niego w żadnym stopniu nie mają charakteru doradztwa finansowego, zaś Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu zobowiązania wobec wybranej instytucji, obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z warunkami, regulaminem oraz wszelką dokumentacją, którą zobowiązany jest zaakceptować podczas zawierania umowy
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami oraz rozwiązania umowy z obecnymi bez obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie
§6. Ochrona danych osobowych
 1. Przechowywanie i przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas zapisania się do bazy mailingowej Administratora Serwisu odbywa się w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Użytkownik podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
 3. W chwili wyrażenia zgody przez Użytkownika administratorem jego danych osobowych staje się AJA MEDIA Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 40-019 Katowice, KRS 0000576555, REGON 362516186 zwana dalej Administratorem Serwisu
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celu:
  1. w celach marketingowych i promocyjnych
  2. w celu przesyłania Użytkownikowi od Serwisu i jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.)
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie przetwarzanie tych danych na w/w cele w przyszłości
 6. Użytkownik, który pozostawił dane w Serwisie jest w każdej chwili uprawniony do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych. W każdej chwili może je poprawić, zaktualizować bądź zażądać zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia z baz Administratora Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres kontakt@leadmax.pl
§7. Reklamacje
 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego oferowane były jak najlepszej jakości. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że nie jest z nich zadowolony, może złożyć pisemną reklamację wysyłając ją na adres kontakt@leadmax.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Należy także w sposób wyczerpujący opisać przyczynę złożenia reklamacji
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia, przy czym Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu w przypadkach, gdy wyjaśnienie reklamacji wymagałoby bardziej specjalistycznej wiedzy, o czym Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika składającego reklamacje
 4. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest w formie e-mail na adres, z którego reklamacja została złożona
§8. Prawa autorskie
 1. Materiały zamieszczone w Serwisie internetowym są chronione prawem autorskim, w szczególności; teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu, znaki towarowe, dokumenty. Stanowią one własność Administratora Serwisu lub jego Partnerów
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania i respektowania praw autorskich
 3. Użytkownik może wykorzystywać zawartość Serwisu tylko dla użytku osobistego, wszelka inna działalność musi zostać zaakceptowana przez Administratora Serwisu
 4. Komercyjne wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie jest zabronione
 5. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania materiałów, których właścicielem jest Administrator Serwisu, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów prawa
§9. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora Serwisu
 3. Regulamin wchodzi w dniu jego opublikowania na stronie http://leadmax.pl/regulamin.htm i obowiązuje do momentu jego zmiany przez Administratora Serwisu